Програма за вработување на млади лица во рамки на проектот на УСАИД развој на деловниот екосистем

Програма за вработување на млади лица во рамки на проектот на УСАИД развој на деловниот екосистем

Занаетчиска комора Скопје на ден 01.11.2018 година преку проектот  Зголемување на капацитетите за вработување во занаетчискиот сектор и бизнисите во Република Македонија финансиран преку Проект на УСАИД за развој на деловниот Еко систем, започна со реализација на мерката Програма за вработување на млади.

Преку програмата за вработување на млади започнаа со деветмесечна обука за фризер 32 млади лица кај  23 работодавачи фризери, во Скопје, Охрид, Прилеп и Битола.

Во рамките на програмата за вработување на млади беа потпишани 32 договори за чираштво, и од 01.11.2018 година започна да се применува чираштвото која што е составен дел од Законот за занаетчиство.